Anbi gegevens

De belastingdienst heeft de Dierenambulance Midden Limburg aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat donateurs, subsidienten etc. gebruik kunnen maken van fiscale faciliteiten. Het bestuur van de DAML is graag bereid vragen hierover te beantwoorden.

Ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen is een ANBI verplicht om een aantal gegevens op haar website te publiceren. U vindt deze onderstaand in volgorde van de regeling;

Naam: Stichting Dierenambulance Midden Limburg;
RSIN 814323339
Postadres:

Graafschap Hornelaan 201

6001 AC  Weert, 
tel. 06-11295306;
info@damiddenlimburg.nl

Doelstelling volgens artikel 2 van de statuten;

  1. De stichting heeft ten doel:
    A. Het vervoer van en hulp verlenen aan alle zieke, gewonde of noodlijdende dieren,onder meer naar hulpverlenende instanties en in overleg met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en alle relevante en ter zake kundige instanties

    B. Het verrichten van alle verdere handelingen ,die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,

  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door hulp te verlenen aan alle zieke, gewonde of noodlijdende dieren, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen gezelschapsdieren en natuurdieren.

  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan 2017

Te bestrijken regio

De Regio waarin de activiteiten plaatsvinden behelst het grondgebied van de gemeenten Weert, Nederweert, Roermond, Leudal, Maasgouw en Roerdalen.

Doelstelling 

De voornaamste doelstelling van de  DAML is het voorkomen van en zo professioneel mogelijk oplossen van dierenleed. Dit vereist zowel interne als externe activiteiten. Intern zullen de vrijwilligers goed worden opgeleid en bijgeschoold. Extern zal de voorlichting op scholen en bij evenementen worden uitgebreid. In 2014 is gestart met een digitale nieuwsbrief, welke deze voorlichting ondersteunt.

Verwerving inkomsten

De PR commissie zal proberen met extra activiteiten de inkomsten weer op peil te brengen,. Ook de contacten  met Stichting Dierenlot zullen bestendigd blijven, aangezien zij een substantiële bijdrage, in geld en natura, leveren. Daarnaast zullen ook subsidiënten met aanpalende doelstellingen waar mogelijk weer  worden aangeschreven.

Eigen vermogen

De stichting blijft streven naar een eigen vermogen tussen € 15.000 en € 20.000. Dit wordt noodzakelijk geacht om onverwachte uitgaven of het stagneren van inkomsten op te vangen.

Beheerd vermogen

Overtollige middelen zullen uitsluitend op een spaarrekening bij een solide Nederlandse bank worden gestald. Vanwege het karakter van het eigen vermogen is het vastleggen op lange termijn niet gewenst.

Bestuurssamenstelling

A.M. Vleeshouwers-Visser, voorzitter;
M.van den Bos, penningmeester;
M. Mulder , secretaris;

Bestuursleden ontvangen geen beloningen of vergoedingen.

Verslag van de activiteiten in 2016

2016 was voor de Dierenambulance Midden Limburg een stabiel jaar. Het aantal vrijwilligers was steeds op een voldoende niveau om een 24/7 bemensing te rëaliseren.

De door de Stichting Dierenlot in bruikleen verstrekte dierenambulance voorkomt grote en/of onverwachte autokosten en beperkt de onderhoudskosten. 

 

Balans en staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2016

ACTIVA                                                                                               
Matriële vaste activa                                                                        750
Vorderingen                                                                                  3.528
Liquide middelen                                                                         35.059

Totaal activa                                                                               39.337

PASSIVA                                                                                             €
Eigen vermogen                                                                          25.873
Kortlopende schulden                                                                  13.464
 
Totaal passiva                                                                             33.337

Baten en lasten over 2016

BATEN                                                                                                
Ritopbrengsten Gemeenten en Particulieren                                20.015
Donaties en bijdragen                                                                     8.210

Totale baten                                                                                 28.225

LASTEN                                                                                             
Kosten i.v.m. doelstelling                                                             24.367
Personeelsbeloningen                                                                          0
Kosten van fondsenwerving                                                               39                                                       Beheerskosten                                                                              1.662

Totale lasten                                                                                26.068

Exploitatieoverschot                                                                   2.157

Toelichting

Waarderingsgrondslagen

De activa en kortlopende schulden zijn opgenomen tegen historische kostprijs, c.q. nominale waarden. Ontvangsten en uitgaven zijn in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Er wordt rekening gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Personeelsbeloningen

Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Er zijn cq worden geen beloningen of vergoedingen verstrekt met uitzondering van een beperkte reiskostenvergoeding voor vrijwilligers, verband houdend met hun inzet.

Exploitatieoverschot

In 2016 hebben zich wisselingen bij de PR commissie voorgedaan. Daardoor heeft deze niet optimaal kunnen functioneren en zijn de opbrengsten van de collecten en acties beduidend minder. In de tweede helft van 2016 heeft de PR commissie  een kleine inhaalslag kunnen maken. Stichting Dierenlot heeft een deel van de reparaties aan de ambulance vergoed. Hierdoor werd nog een klein overschot gerealiseerd.